VOG voor vrijwilligers en medewerkers vv VIOS Beltrum

Voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum wil naast een sportieve ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle leiders, trainers, verzorgers, maar ook leden van hoofdbestuur, jeugdcommissie en diverse andere commissies die direct of indirect contact hebben met jeugdleden.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dienst Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screenings mogelijk. Het is belangrijk te weten dat vv V.I.O.S. Beltrum alléén een VOG aanvraagt met betrekking tot het omgaan met jongere personen (profiel 84 “belast met de zorg voor minderjarigen”) en/of hulpbehoevende mensen (profiel 85 ’Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals mensen met een verstandelijke beperking’). U krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Voor meer informatie: https://www.justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag

Aanvragen (gratis) VOG

De aanvraag wordt door ons, als bestuur begeleid. Dit neemt u als vrijwilliger/medewerker een hoop werk uit handen. En de aanvraag is op deze wijze voor u gratis. Via de Technische Commissie en de Jeugdcommissie ontvangen wij elk seizoen de relevante gegevens van de mensen die met de jeugd werken: volledige namen, geboortedatum en e-mailadres. De procedure is hierbij als volgt:

Voetbalvereniging V.I.O.S. Beltrum nodigt de vrijwilliger/medewerker uit om de VOG aan te vragen. Hij/zij ontvangt dan per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit verzoek staat de link naar de formele VOG-aanvraag en de rest wijst zich vanzelf. Belangrijk: Hierbij is het noodzakelijk dat je een DigiD hebt. Een DigiD kunt u aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen
Na ontvangst van de VOG deze inleveren. Na invullen van de gevraagde gegevens duurt het ongeveer 2 weken voordat u de VOG per post krijgt toegestuurd. Hierbij verzoeken wij u om een kopie van deze VOG-verklaring in te leveren bij secretaris Wouter te Woerd of de VertrouwensContactPersoon.

Geldigheid VOG

Er is geen vastgestelde geldigheidstermijn voor een VOG. Bij vv V.I.O.S. Beltrum zullen wij onze vrijwilligers/medewerkers elke 5 jaar vragen om een recente VOG. Van nieuwe vrijwilligers/medewerkers wordt altijd een VOG-verklaring verlangd.

Heeft u al een VOG?

Het kan zijn dat u al in het bezit bent van een VOG op de screeningspunten 84 (belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (belast met de zorg voor hulpbehoevende personen). Is deze niet ouder dan twee jaar, dan is deze voor vv V.I.O.S. Beltrum ook bruikbaar en kunt u ons deze VOG doen toekomen.

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?

Niemand binnen vv V.I.O.S. Beltrum krijgt informatie of deze VOG wel of niet wordt verstrekt. Deze informatie wordt alleen naar de vrijwilliger/medewerker gestuurd. De vrijwilliger draagt dit zelf over aan de club. Ook krijgt de club nooit andere persoonlijke informatie over de vrijwilliger/medewerker, anders dan hij zelf aangeeft. Daarnaast zal vv V.I.O.S. Beltrum zeer strikt omgaan met de VOG-verklaringen die aangeleverd worden. Echter iedereen die vrijwilligerswerk doet of werkzaam is bij vv V.I.O.S. Beltrum met jeugdleden, heeft een VOG nodig. Uiteraard staat het eenieder vrij om niet aan genoemde verplichtingen mee te werken, echter deze personen kunnen dan geen (vrijwilligers)-functie binnen onze vereniging bekleden. Als een VOG niet wordt afgegeven betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie gaat vervullen. Justis geeft een VOG alleen niet af als er een veroordeling is geweest gebaseerd is op een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de Justis, dan wordt u alleen zelf daarover geïnformeerd.

Gedrags- en omgangsregels vv V.I.O.S. Beltrum

We hebben gedrags- en omgangsregels opgesteld, die samenhangen met de invoering van de VOG. In deze gedrags- en omgangsregels staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers/medewerkers en jeugdleden. Van belang is dan ook dat:

  • de vrijwilliger/medewerker kennis neemt van de gedrags- en omgangsregels; u kunt deze raadplegen op onze website.
  • de vrijwilliger/medewerker zich conformeert aan de gedrags- en omgangsregels door deze te ondertekenen en ook dit formulier inlevert, tezamen met de VOG.

Naast de gedrags- en omgangsregels is er een aannamebeleid vrijwilligers/medewerkers opgesteld.

Meer weten?

Voor verdere vragen en/of opmerkingen omtrent de procedure van het aanvragen van een VOG kunt u contact opnemen met Wouter te Woerd of de VertrouwensContactPersoon.