Verzekering

Hieronder een korte weergave van verzekeringen die door de KNVB, ten behoeve van de clubs en haar leden, zijn afgesloten. Met nadruk wijzen wij er op dat genoemde verzekeringen ‘secundaire’ verzekeringen zijn. Dit betekent dat schade die krachtens enige andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt, allereerst op die andere verzekering moet worden geclaimd. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij een verzekering die door het lid zelf is afgesloten.

Collectieve ongevallenverzekering

Wie zijn verzekerd?

 • Geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals spelende leden, (assistent-) scheidsrechters, consuls, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers, enzovoort.
 • Vrijwilligers (niet-leden) onder beperkende voorwaarden
 • Niet-leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan door de KNVB georganiseerde (aan voetbal gelieerde) evenementen.
 • Niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van een voetbalvereniging, gericht op ledenwerving.

Wanneer geldig?

 • Tijdens alle activiteiten zoals trainingen en wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen.
 • Tijdens de reis naar en van dergelijke activiteiten.
 • Assistent-scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en trainingen.

Wat is verzekerd?

 • Onder voorwaarden zijn de leden verzekerd bij overlijden door ongeval, algehele blijvende functionele invaliditeit, geneeskundige kosten tandheelkundige kosten enzovoort.
 • Melding van een ongeval dient plaats te vinden door middel van een schadeformulier dat verkrijgbaar is bij de penningmeester van VIOS.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Wie zijn verzekerd?
Zie de collectieve ongevallenverzekering.

Wanneer geldig?
Zie de collectieve ongevallenverzekering. 

Uitsluitingen:

 • Opzet
 • Motorrijtuigen
 • Opzicht
 • Diefstal/vermissing
 • Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een legionellabesmetting
 • Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken

Wat is verzekerd?
De aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel- en zaakschade, inclusief gevolgschade), toegebracht aan derden.

Collectieve rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering biedt verhaals- en strafrechtsbijstand ten behoeve van verzekerden, ter zake van geschillen voortvloeiende uit de verzekerde activiteiten. Verzekerden en geldigheid komen, globaal gezien, overeen met hetgeen vermeld is bij de overige verzekeringen.