Verslag ledenvergadering 2023

maandag 16 oktober

De competities zijn begonnen. Voor bestuur en leden is het tijd om terug te blikken op het afgelopen seizoen. Dit jaar voor het eerst in kantine ‘de Spilsoos’. Met een opkomst van meer dan 50 leden was deze goed gevuld.

In zijn opening stond voorzitter William Slotboom stil bij de leden welke afgelopen jaar zijn overleden. De vergadering werd gevoerd aan de hand van een PowerPoint-presentatie met daarin aandacht voor verschillende onderwerpen.

Tijdens de ledenvergadering van 2022 toonde het bestuur zich bezorgd over het aantal vrijwilligers en de invulling van de diverse functies. Het afgelopen jaar zijn dan ook de ‘huiskamergesprekken’ opgestart. Hierin zijn interesses gepeild en een nadere invulling zal volgen.

Secretaris Wouter te Woerd heeft het jaaroverzicht samengesteld. Per maand werd stil gestaan bij de belangrijkste gebeurtenissen. Hierin aandacht voor grote projecten als de aanschaf van LED verlichting en de verbouwing van de kantine. Afgelopen jaar is ook gestart met de bouw van een nieuwe website. Deze zal nog dit jaar on-line komen. Speciale aandacht was er voor de actie van het vrouwenvoetbal ten bate van de voedselbank.

Penningmeester Erik Wolterink heeft voor de cijfers opgemaakt. Voor vv VIOS B. is er sprake van een positief resultaat. Toch is er reden tot zorg. Tijdens de ons achterliggende periode stegen de kosten voor energie explosief. Dit heeft geresulteerd in een sterke inflatie. Alles wordt duurder.

Met het oog op de begroting voor het boekjaar 2023-2024 wordt er steun verleend vanuit SAVV maar dat is niet structureel. Om genoemde redenen stemt de vergadering in met een contributiestijging van 10%. Met het oog op de toekomst worden de mogelijkheden bekeken om langer met de huidige kleding door te gaan. De kwaliteit is nog goed, nieuwe aanschaf wordt dan ook nog niet nodig geacht. Daarnaast geldt een oproep tot matiging. Dit geldt voor uitjes en consumpties door kader.

De cijfers voor de SAVV werden gepresenteerd door Wim Helmers. SAVV kon een goed resultaat presenteren. Focus blijft op de kapitaalpositie om de toekomstige vervanging van het kunstgras te kunnen realiseren en andere investeringen mogelijk te maken. Betreffende de begroting geldt voor komend jaar een lager resultaat vanwege het verlenen van steun aan de voetbalvereniging. Voor zowel vv VIOS B als SAVV geldt dat de reserves op gewenst nivo blijven.

Er zijn geen aftredende bestuursleden maar Benny Krabbenborg (nog één jaar) William Slotboom (nog twee jaar) geven aan met de laatste termijn bezig te zijn. Een ruime aankondiging zodat er naar opvolging gezocht kan worden.

Speciale aandacht was er voor de leden Ivo Spilman, Rob Klein Tuente en Ronald Haarlink. Vrijwilligers binnen onze club met een ruime staat van dienst. De ledenvergadering is dan een mooi moment om waardering uit te spreken. Voorzitter William Slotboom deed dat en gaf toelichting op de verrichte werkzaamheden. Voldoende voor de ledenvergadering om Ivo, Rob en Ronald te benoemen tot ‘lid van verdienste’.

Het is al vaker genoemd, vv VIOS B. staat midden in de samenleving. Doorontwikkeling van open en vitaal sportpark ‘de Sonders’ tot Sport en ontmoetingscentrum ‘de Sonders’ is daarbij een belangrijke.

Bestuur voetbal en bestuur SAVV hebben zich daarom aangesloten bij de ontwikkelingen rondom ‘de Dorpendeal’. Een initiatief gestart vanuit provincie en gemeente onder regie van de Raad van Overleg Beltrum. Er zijn kansen om Beltrum verder toekomstbestendig te maken. 

Een goed en modern sportpark is hierbij van groot belang. Solidariteit, verbinding zoeken en elkaar versterken zijn hierbij kernwaarden. Dit sluit aan bij ‘de Dorpendeal’.

Hierna werd de vergadering gesloten en na afloop wisseleen leden en bestuur nog ideeën uit onder het genot van een drankje.


Terug naar nieuwsoverzicht