16 Oktober Ledenvergadering vv VIOS B.

dinsdag 26 september

Bij deze willen we jullie van harte uitnodigen om onze jaarlijkse ledenvergadering op maandag 16 oktober a.s. om 20.00u ‘achter in de kantine van de ‘Spilsoos’.

Bekijk hier de vergaderstukken.

Hieronder de agenda voor de a.s. ledenvergadering:

1. Opening

2. Lief en Leed

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 17-10-2022 en buitengewone ledenvergadering d.d. 27-03-2023

5. Jaarverslag 2022-2023

6. Financieel overzicht v.v. VIOS Beltrum 2022-2023

7. Verslag kascommissie 2022-2023

8. Benoeming kascommissie 2023-2024

9. Bestuursverkiezing

  • Geen herbenoemingen volgens rooster.
  • (Namen van eventuele kandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij voorzitter William Slotboom, secretaris Wouter te Woerd of penningmeester Erik Wolterink)

10. Begrotingen contributie 2023-2024

11. Financiële cijfers SAVV

12. Invulling vrijwilligersmiddags

13. Rondvraag

14. Sluiting

Ingezonden stukken kunnen tot zeven (7) dagen voor de vergadering worden aangeleverd bij secretaris Wouter te Woerd (secretaris@viosbeltrum.nl)

Vertrouwende op uw komst,

met vriendelijke groet,

Wouter te Woerd
secretaris v.v. VIOS B.


Terug naar nieuwsoverzicht